Hjem

Velkommen til Kråkøy Slakteri!

Et hektisk og hendelsesrikt år er snart omme!

sfs
KRÅKØY SLAKTERI ligger strategisk lokalisert i PO6 på Kråkøya i Åfjord kommune

2020 går mot slutten. For Kråkøy Slakteri har det vært et hektisk og innholdsrikt år. Vår omstillings- og endringsprosess har i løpet av 2020 gått fra beskrivelser og planer til praktisk gjennomføring. Dette gjør vi i tett og god dialog med både samarbeidsparter, ansatte, leverandører, kunder, kommunen og lokalbefolkningen.

Vi kan oppsummere 2020 på følgende måte:

  • Vi har slaktet nærmere 8.000 tonn laks for hhv Bjørøya, Lerøy, Måsøval, Let Sea, Refsnes Laks, Salmar og Nekton
  • Vi har slaktet stamfisk for Aquagen
  • Vi har etablert mottak for bløgget fisk, og tatt imot 120 tonn bløgget laks i høst
  • Vi har bygd nytt fryseri med lagerkapasitet på 200 tonn, som ble tatt i bruk i august
  • Vi har prøveslaktet oppdrettstorsk for Norcod i høst
  • Vi har i tillegg til ASC og Global Gap-sertifisering fått godkjenning for DEBIO
  • Vi er i tillegg i gang med FSSC-sertifisering
  • Vi har fått ca 20.000 nye kvm med næringsareal på Kråkøya

Så langt i år har vi slaktet drøye 8.000 tonn laks. I dette volumet inngår slakting av stamfisk fra Aquagen. Vi har dessuten slakteplaner for januar og juli for som utgjør nesten 8.000 tonn. Første halvdel av 2021 ser derfor lys ut.

Den offisielle åpningen av nytt fryserianlegg på Kråkøya ble gjort fredag 10. juli, en investering på nærmere 25 mill NOK – et betydelig løft for en bedrift som vår. Anlegget er nå fintunet og tatt i bruk. I høst har vi vært oppe i innfrysing av 60 tonn laks pr uke. Akkurat nå har vi 100 tonn på lager, men har i perioder vært oppe i 200 tonn, som er maks kapasitet.

Eksportørene er viktige samarbeidsparter ifht innfrysing; vi har i år samarbeidet med NRS, Star Seafood, Nordøy Sea, Coast, Seaborn, Sea Seafood og North Sea Seafood og Ocean Supreme.

FRYSERI Det har vært økende interesse for leie av frysekapasitet i vårt nye fryserianlegg! Her ligger flott laks innfrysning på fryseriet

Sammen med Åfjord Utvikling og INAQ AS gjennomførte vi i juni et fagseminar med tema håndtering av bløgget fisk. Deltakelse fra sju ulike oppdrettsselskap i regionen bekreftet interessen for denne tjenesten. Optimar ferdigstilte i august sin leveranse av en komplett linje for mottak av bløgget fisk på Kråkøy. Vi tilbyr nå oppdrettere i PO 6 og PO7 mulighet for trygt å kunne levere bløgget fisk for videre prosessering. I høst har vi tatt imot ca 120 tonn med bløgget fisk, som har gitt oss verdifull erfaring. 

FAGSEMINAR <<håndtering av bløgget fisk>>, Fosen Fjordhotell 16. juni. God deltakelse

Oppdrett av torsk er igjen på agendaen. I Midt Norge er Norcod et selskap som nå gjennomfører en tung satsing på oppdrett av torsk. Selskapet har allerede satt ut torskeyngel på tre lokaliteter utenfor Frøya. I samarbeid med Norcod gjennomførte vi i november prøveslakting av noen tusen oppdrettstorsk. Dette håndterte vi på en god måte, og bekreftet at vi på Kråkøy også kan tilby slakting av torsk framover!

SLAKTING AV TORSK ble gjennomført som et prøveprosjekt i november i år

Fv 14 til mellom Roan og Hongsand utbedres nå på en strekning på til sammen 3,2 km, der to tunnellstrekninger utgjør 1.640 meter. Dette bidrar både til bedre veiinfrastruktur til og fra Kråkøya, samtidig som overskuddsmassene fra tunnellene bidrar til nytt industriareal. Dette gir spennende muligheter på Kråkøya knyttet til nye forretningsområder framover!

Tunnellmasser fra utbedring og fornyelse av Fv 14 har bidratt til ca 20 dA med nytt industriareal på Kråkøya – sentralt plassert i produksjonsområde 6

Kråkøy Slakteri har både ASC og Global Gap sertifisering, samt godkjenning for DEBIO.  I tillegg er vi i gang med FSSC-sertifisering, som er en ganske omfattende sak. Fase 1 gjennomfører vi i 2020, mens fase 2 og endelig godkjenning vil foreligge våren 2021. Vi har dessuten utarbeidet en ganske omfattende opplæringsplan, som inkludere alle ansatte og alle deler av selskapet. Hensikten er at denne skal bidra til at Kråkøy Slakteri også i årene framover skal være blant de fremste i landet på kvalitet og fiskevelferd.

NYE TUNNELLER Den siste tunellen ifm utbedringen av Fv 14 ble åpnet for trafikk den 15.12

Nord Fosen Utvikling AS ble i sommer etablert som et felles utviklingsselskap for Åfjord og Osen, som del av omstillingsprogrammet for disse to kommunene. Programmet er 6-årig og har som målsetting å etablere 140 nye arbeidsplasser i regionen. Det gir oss tilgang til å søke offentlige virkemidler til utvikling av interessante prosjekter, gjerne i samarbeid med eksterne aktører. Ta derfor kontakt om du har noen gode idéer som kan realiseres sammen med oss!

Jeg benytter anledningen til å ønske alle våre kunder og samarbeidsparter en god jul og et spennende nytt år!

Vi står på videre!

 

Selskapet

Kråkøy Slakteri AS
på Hongsand er et  lakseslakteri i Roan kommune. Bedriften startet i 1973 som et fiskemottak og utvidet i 1985 til lakseoppdrett. Bedriften er en hjørnesteinsbedrift for kommunen og sørger i perioder for stor sysselsetting. I dag har bedriften ca. 50 ansatte og ledes av Roger Sørgård, – sønn av Ole Sørgård som er grunn-legger av bedriften.

Forretningsmål
Kråkøy Slakteri AS tilbyr slakting av laks og ørret til oppdrettere. Kråkøy Slakteri AS har som formål å være en moderne og attraktiv bedrift som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. Bedriften skal være svært fleksibel, konkurransedyktig og stabilitet gjennom langsiktige kontrakter med leverandørene av råstoff. Vekst må sikres opp mot allerede etablerte oppdrettere i regionen.

Politikk og næringsmiddeltrygghet
Kråkøy Slakteri AS har til enhver tid fokus på produksjon av trygg mat, fiskevelferd og kundenes krav skal ivaretas, HMS og det ytre miljø. Kråkøy Slakteri skal være sertifisert opp mot ASC og Global GAP. Kvalitetsarbeidet skal støttes gjennom kontinuerlig forbedringsprosesser.

Kontakt oss

Kråkøy Slakteri AS  på Hongsand er et  lakseslakteri i Roan kommune. Bedriften startet i 1973 som et fiskemottak og utvidet i 1985 til lakseoppdrett. Vi er i dag ca. 50 ansatte med solid kompetanse og erfaring fra bransjen.

Roger Sørgård

DAGLIG LEDER/PARTNER

72 53 73 24/916 13 116

roger@krakoy.no

---------

KONTORSJEF

Tlf 123 45 678

------@krakoy.no

Ola Håvard Krogfjord

VEDLIKEHOLDSSJEF

Tlf 407 65 859

vedlikehold@krakoy.no

Jan Nikolai Skjærvø

STYRELEDER

Tlf 924 48 019

jan.skjervo@gmail.com

Roger Sørgård

STYREMEDLEM

72 53 73 24/916 13 116

roger@krakoy.no

Trude Sørgård

STYREMEDLEM

Tlf 458 61 708

trude@krakoy.no

Morten Sørgård

STYREMEDLEM

Tlf 411 29 060

morten@tiangruppen.no

Karl Aksel Vik

STYREMEDLEM

Tlf 917 81 830

karl.vik@tiangruppen.no

Presserom

Her vil du til en hver tid finne oppdatert materiell som skal benyttes i kommersiell sammenheng (logo, fonter og profilhåndbok) i regi av bedriften.
I tillegg vil det ligge pressemeldinger, redaksjonelle omtaler og annet materiell til redaksjonelt bruk, f. eks bilder av de som kan uttale seg på vegne av Kråkøy Slakteri.

» Roger Sørgård
» Ola Håvard Krogfjord
» Jan Nikolai Skjærvø

Besøksadresse
Kråkøyveien 59 | 7180 Roan

Postadresse
Postboks | 7180 Roan

E-post
post@krakoy.no

Telefon
72 53 73 24

Org. Nr.
934 147 014

Følg oss
Facebook

© 2018 KRÅKØY SLAKTERI AS

DESIGN BY REKYL